Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση που τυγχάνει ρύθμισης σε ειδικό νόμο.