Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει–

(α) αναφορικά με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Πρώτου Παραρτήματος, οποιαδήποτε αρμόδια αρχή η οποία καθορίζεται αντίστοιχα στην Τέταρτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης Τέταρτης Στήλης,

(β) αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, οποιαδήποτε αρχή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της σύμφωνα με το άρθρο 4.

«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Δικαστήριο·

«επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που ορίζεται από αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 8·

«Κοινοτική Απόφαση» σημαίνει Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή Απόφαση αμφοτέρων των Κοινοτήτων·

«Κοινοτικός Κανονισμός» σημαίνει Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή Κανονισμό αμφοτέρων των Κοινοτήτων·

«Κυβερνητικός Αναλυτής» και «Κυβερνητικό Εργαστήριο» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το εδάφιο (7) του άρθρου 9ֹ

«παρασκευή», αναφορικά με σχετικό προϊόν, περιλαμβάνει την κατασκευή και την κατεργασία και ο όρος «παρασκευάζω» έχει ανάλογη έννοιαֹ

«σχετικό μεταφορικό μέσο» σημαίνει μεταφορικό μέσο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό προϊόν» σημαίνει -

(α) προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης,

(β) οτιδήποτε χρησιμοποιείται για την παρασκευή τέτοιου προϊόντος·

«σχετική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος» σημαίνει υποστατικό ή άλλο χώρο, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.

(2) Στον παρόντα Νόμο και σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, περιγραφή ή αναφορά σε -

(α) Κοινοτική Απόφαση σημαίνει τη συγκεκριμένη Κοινοτική Απόφαση η οποία είναι σε ισχύ, ως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

(β) Κοινοτικό Κανονισμό σημαίνει το συγκεκριμένο Κοινοτικό Κανονισμό ο οποίος είναι σε ισχύ, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

(3) Στον παρόντα Νόμο και σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού -

(α) τυχόν αναφερόμενη κλίμακα ποινών έχει την έννοια που της αποδίδεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 5 και το Δεύτερο Παράρτημα·

(β) τυχόν αναφερόμενη κλίμακα διοικητικών προστίμων έχει την έννοια που της αποδίδεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 7 και το Τρίτο Παράρτημα.