Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων

4. Εκτός όπου με νόμο, κανονιστική διοικητική πράξη ή απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας προβλέπεται διαφορετικά, το κάθε Υπουργείο και Ανεξάρτητη Υπηρεσία είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων που εμπίπτουν στους τομείς για τους οποίους το εν λόγω Υπουργείο ή η Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους, τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις και τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας.