Εξουσίες επιθεώρησης

8.-(1) Οι εξουσίες οι οποίες χορηγούνται από το παρόν άρθρο ασκούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο η αρμόδια αρχή ορίζει ως επιθεωρητή σε σχέση με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές Αποφάσεις, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής.

(2) Με σκοπό τη διακρίβωση της εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης η οποία απορρέει από τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, κάθε επιθεωρητής έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο και σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε χρόνο -

(α) να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος ή στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν και –

(i) να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας,

(ii) να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα από οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας,

(iii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση, και

(iv) να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο, καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(β) να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, μεταφέρεται προς διάθεση στην αγορά ή διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν και -

(i) να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας,

(ii) να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα από οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας,

(iii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, μεταφορά προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση, και

(iv) να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό μεταφορικό μέσο, καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό μεταφορικό μέσο ή τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(γ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρημένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία, έντυπα και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε σχετικό μεταφορικό μέσο, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή καταχώρηση αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή με σχετικό μεταφορικό μέσο ή με σχετική υπηρεσία ή με σχετικό προϊόν, να τα αντιγράφει και φωτοτυπεί, και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, νοουμένου, όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο ή με εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς ή με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση·

(δ) να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, αναφορικά με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί ή ότι δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και να διατάζει να παραμείνει ή μεταφερθεί το σχετικό μεταφορικό μέσο ή το σχετικό προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει·

(ε) με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), να καταστρέφει οποιοδήποτε σχετικό προϊόν, δείγμα ή μέρος δείγματος το οποίο Κυβερνητικός Αναλυτής πιστοποίησε, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 9, ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

(στ) να εισέρχεται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο και σε σχετικό μεταφορικό μέσο -

(i) συνοδευόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου· και

(ii) φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (2), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία χορηγεί το εδάφιο (2), εκτός κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου δικαστικού εντάλματος.

(4) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος ή ο προσφέρων σχετικό προϊόν και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική υπηρεσία, και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται επιθεωρητής δυνάμει του εδαφίου (2), έχουν έκαστος εξ αυτών υποχρέωση να παρέχουν στον επιθεωρητή οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και διευκόλυνση, την οποία ο επιθεωρητής εύλογα απαιτεί, ο δε επιθεωρητής έχει εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(5) Κάθε επιθεωρητής έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, το οποίο η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να του παράσχει.

(6)(α) Σε περίπτωση που επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει, βάσει της άσκησης των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ότι -

(i) παραβιάζεται ή δεν τυγχάνει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο, σχετικό μεταφορικό μέσο, σχετικό προϊόν ή σχετική υπηρεσία, ή

(ii) υφίστανται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο ή αναφορικά με σχετικό προϊόν ή σχετική υπηρεσία ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες, οι οποίες δυνατό είτε να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον ή κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία είτε να προκαλέσουν σοβαρή απώλεια χρήσης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας,

έχει εξουσία, με έκδοση και κοινοποίηση γραπτής οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου, ή τον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν ή τον προσφέροντα ή παρέχοντα σχετική υπηρεσία -

(αα) να ζητεί, κατά περίπτωση, τον τερματισμό της προαναφερόμενης παράβασης ή μη συμμόρφωσης ή την άρση των προαναφερομένων ελλείψεων, παραλείψεων ή συνθηκών και να καθορίζει το χρόνο εντός του οποίου ο προαναφερόμενος τερματισμός ή η άρση πρέπει, κατά την κρίση του, να επέλθει·

(ββ) να απαγορεύει, κατά περίπτωση, τη λειτουργία ή χρήση του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου, την παρασκευή, εμπορία ή χρήση σχετικού μεταφορικού μέσου ή σχετικού προϊόντος και την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, για σκοπούς άρσης των λόγων για τους οποίους επιβάλλεται η απαγόρευση.

(β) Κάθε επιθεωρητής έχει εξουσία να παρατείνει την περίοδο ισχύος οδηγίας απαγόρευσης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (α), διά έκδοσης και κοινοποίησης, μια ή περισσότερες φορές, παρόμοιας γραπτής οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου ή τον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν ή τον προσφέροντα ή παρέχοντα σχετική υπηρεσία, αν ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους επιβλήθηκε η πρώτη περίοδος απαγόρευσης.

(γ) Κάθε επιθεωρητής ο οποίος εκδίδει γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β) –

(i) καθορίζει σε αυτήν τους λόγους έκδοσής της και την περίοδο ισχύος της τυχόν επιβληθείσας απαγόρευσης, και

(ii) αναφέρει σε αυτήν το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής και την προθεσμία άσκησης αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 11.

(δ) Ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος ή προσφέρων σχετικό προϊόν και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική υπηρεσία, στον οποίο έχει κοινοποιηθεί γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), έχει υποχρέωση, κατά το χρόνο ο οποίος καθορίζεται στη γραπτή οδηγία, να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον τερματισμό της σχετικής παράβασης ή μη συμμόρφωσης ή, κατά περίπτωση, για άρση των λόγων για τους οποίους τυχόν επιβλήθηκε απαγόρευση.

(ε) Σε περίπτωση που επιθεωρητής ικανοποιηθεί ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε γραπτή οδηγία, ανακαλεί την οδηγία αυτή και κοινοποιεί το συντομότερο δυνατό αυτή του την απόφαση στον κάτοχο ή στον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου ή στον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν ή στον προσφέροντα ή κατέχοντα σχετική υπηρεσία.

(στ) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση γραπτής οδηγίας η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (α) ή παραγράφου (β) από επιθεωρητή τον οποίο όρισε, έχει εξουσία να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης τέτοιας πράξης ή παράλειψης, ανάλογα με τη σοβαρότητα αυτής της πράξης ή παράλειψης και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει ποινική ευθύνη δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας. Τα εδάφια (3) μέχρι και (9) του άρθρου 7 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν σε επιβολή διοικητικού προστίμου από αρμόδια αρχή για παράβαση γραπτής οδηγίας εκδιδόμενης δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β).

(7) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, επιθεωρητής -

(α) παίρνει δείγμα σχετικού προϊόντος, ή

(β) παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων, εντύπων ή εγγράφων, ή

(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, ή

(δ) αποφασίζει να καταστρέψει σχετικό προϊόν,

πληροφορεί σχετικά κάθε πρόσωπο του οποίου το συμφέρον επηρεάζεται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ), ο επιθεωρητής επιπλέον πληροφορεί τέτοιο πρόσωπο γραπτώς για τους λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση και -

(i) περί του δικαιώματος αυτού του προσώπου να προσβάλει την πράξη ή απόφαση με προσφυγή στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 11· και

(ii) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 11.

(8) Επιθεωρητής δεν καταστρέφει σχετικό προϊόν δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) -

(α) σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για προσφυγή στην αρμόδια αρχή, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 11· και

(β) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στην αρμόδια αρχή, μέχρις ότου η αρμόδια αρχή με απόφασή της επικυρώσει την απόφαση του επιθεωρητή και κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή της επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα.

(9)(α) Το αντίτιμο για την καταστροφή σχετικού προϊόντος δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σχετικού προϊόντος, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλει στην αρμόδια αρχή αυτό το αντίτιμο.

(β) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης σχετικού προϊόντος αρνείται ή παραλείπει να καταβάλει στην αρμόδια αρχή το αντίτιμο για την καταστροφή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο (α), η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(10) Κάθε επιθεωρητής ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

(11) Πρόσωπο που εν γνώσει του -

(α) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, ή παρέχει σε επιθεωρητή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, ή αρνείται να προσκομίσει σε επιθεωρητή πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο επιθεωρητής απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ή

(β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την εξουσιοδότηση επιθεωρητή, οποιοδήποτε σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, το οποίο επιθεωρητής κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2),

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

(12) Πρόσωπο το οποίο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση γραπτής οδηγίας εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (6) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

(13) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.