Επιβολή διοικητικού προστίμου

7.-(1) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης -

(α) η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Πρώτου Παραρτήματος, και

(β) αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα διοικητικών προστίμων στην Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, και για την οποία δεν έχει επιβληθεί ποινή ή δεν έχει αρχίσει διαδικασία ποινικής δίωξης δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, το οποίο εμπίπτει σε τέτοια κλίμακα διοικητικών προστίμων, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει ποινική ευθύνη δυνάμει άλλης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, ενόσω εκκρεμεί διαδικασία ποινικής δίωξης προσώπου ή διερευνάται το ενδεχόμενο έναρξής της για πράξη ή παράλειψη που συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε δύναται να αρχίσει διαδικασία επιβολής διοικητικής κύρωσης ή επιβολής διοικητικού προστίμου για την ίδια πράξη ή παράλειψη δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Έκαστη κλίμακα διοικητικών προστίμων η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος περιλαμβάνει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο που καθορίζεται αντίστοιχα στην Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος.

(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(4) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), με αιτιολογημένη απόφασή της -

(α) η οποία καθορίζει την παράβαση της σχετικής διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

(β) η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Προϊστάμενο σύμφωνα με το εδάφιο (6) και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο εδάφιο (6)· και

(γ) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Ο Προϊστάμενος έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς την αρμόδια αρχή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής, την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του Προϊσταμένου, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(6) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Προϊστάμενο. Ο Προϊστάμενος έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς, που υπηρετούν στο Υπουργείο ή σε Υπηρεσία του οποίου προΐσταται ή στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτό ή αυτήν, την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής. Ο Προϊστάμενος εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Προϊστάμενος έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(8) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν υπόκειται ιεραρχικά σε Προϊστάμενο, το εδάφιο (5) δεν εφαρμόζεται, το δε εδάφιο (6) εφαρμόζεται ως εάν να ήταν διάταξη που προβλέπει την υποβολή ένστασης στην αρμόδια αρχή κατά της επιβολής διοικητικού προστίμου από αυτήν, νοουμένου ότι η ένσταση δεν εξετάζεται από το πρόσωπο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

(9) Στο παρόν άρθρο, «Προϊστάμενος» σημαίνει τον Υπουργό ή Ανεξάρτητο Αξιωματούχο, ο οποίος προΐσταται ιεραρχικά της αρμόδιας αρχής.