Ποινική ευθύνη

6.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 7, η ποινική δίωξη για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο δύναται να προωθηθεί ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, σε σχέση με την πράξη ή την παράλειψη που συνιστά το αδίκημα, έχει επιβληθεί, δυνάμει άλλης νομοθεσίας, οποιαδήποτε άλλη κύρωση διοικητικής φύσης, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, η ποινή που επιβάλλεται από το Δικαστήριο για ποινικό αδίκημα που δημιουργείται βάσει του παρόντος Νόμου είναι επιπρόσθετη προς οποιαδήποτε τέτοια διοικητική κύρωση ή πρόστιμο.

(2) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και αποδεικνύεται είτε ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή ή έγκριση είτε ότι έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια φυσικού προσώπου το οποίο, κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.