Δειγματοληψία και δοκιμή σχετικών προϊόντων

9.-(1) Σε περίπτωση που επιθεωρητής παίρνει δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δείγμα σχετικού προϊόντος, με σκοπό να υποβάλει το εν λόγω δείγμα σε δοκιμή, ενεργεί σύμφωνα με εκείνη από τις ακόλουθες παραγράφους (α) και (β), την οποία κρίνει ως περισσότερο αρμόζουσα κατά περίπτωση:

(α) διαιρεί επίτόπου, στην παρουσία προσώπου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), το δείγμα σε τρία μέρη, σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και -

(i) δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το δείγμα ή στον αντιπρόσωπο ή σε εργοδοτούμενο του εν λόγω προσώπου, και

(ii) κρατά ένα μέρος για την τυχόν υποβολή του σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, και

(iii) κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση·

(β) αντί να διαιρέσει ένα δείγμα, παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α).

(2) Σε περίπτωση που επιθεωρητής παίρνει δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δείγμα σχετικού προϊόντος, έχει εξουσία να υποβάλει το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) δείγμα ή μέρος δείγματος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, για να διαπιστώσει κατά πόσο έχει παραβιασθεί ή δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα ή μέρος αυτού ή το σχετικό προϊόν από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, νοουμένου ότι πρώτα θα ενημερώσει σχετικά οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(3)(α) Ο Κυβερνητικός Αναλυτής ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή του, το συντομότερο δυνατό, υποβάλλει σε δοκιμή οποιοδήποτε δείγμα, που υποβάλλεται στον Κυβερνητικό Αναλυτή δυνάμει του εδαφίου (2), σύμφωνα με τις τυχόν προδιαγραφές Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, οι οποίες αφορούν τέτοια δοκιμή.

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα βάσει της παραγράφου (α) δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στον επιθεωρητή που του υπέβαλε το δείγμα, πιστοποιητικό του τύπου που παρατίθεται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής.

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα βάσει της παραγράφου (α) δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στον επιθεωρητή τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Εργαστηρίου στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, του εδαφίου (5) και του Μέρους 1 του Τέταρτου Παραρτήματος, ο όρος «δείγμα» περιλαμβάνει μέρος δείγματος.

(4) Κάθε πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό Εργαστήριο λειτουργεί λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για τη συμμόρφωση κάθε Κυβερνητικού Αναλυτή και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Αναλυτή με την υποχρέωση που επιβάλλει το εδάφιο (3).

(5) Σε περίπτωση που επιθεωρητής υπέβαλε δυνάμει του εδαφίου (2) δείγμα σχετικού προϊόντος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, πρόσωπο το οποίο κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, ή ο αντιπρόσωπος του εν λόγω προσώπου, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την αρμόδια αρχή αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, κατά περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Αναλυτής και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της δοκιμής:

Νοείται ότι ο αιτητής δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Αναλυτή μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το τυχόν σχετικό τέλος, το οποίο ισχύει στο Κυβερνητικό Εργαστήριο στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται, αναφορικά με την εκπόνηση τέτοιας εργαστηριακής έκθεσης.

(6) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου -

«Κυβερνητικός Αναλυτής» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Εργαστήριο· και

«Κυβερνητικό Εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο ή χημείο, που καθορίζεται στο Μέρος 2 του Τέταρτου Παραρτήματος.