Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος αφίκνειται ή διαμένει στη Δημοκρατία καθώς και στα μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που τον συνοδεύουν κατά τη μετάβασή του στη Δημοκρατία ή που αφίκνεινται στη Δημοκρατία για να τον συναντήσουν.

(2) Χωρίς επηρεασμό τυχόν ιδίου δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των ενδιαφερομένων διευκολύνεται η είσοδος και διαμονή στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, των ακόλουθων προσώπων:

(α) Κάθε άλλου μέλους της οικογένειας, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς του, που δεν εμπίπτει στον ορισμό που αποδίδεται στον όρο «μέλος της οικογένειας» από το άρθρο 2, εφόσον συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης που έχει πρωτογενές δικαίωμα διαμονής, ή συμβιώνει κάτω από την ίδια στέγη με τον εν λόγω πολίτη της Ένωσης στην χώρα προέλευσης, ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης∙ και

(β) του/της συντρόφου με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης έχει διαρκή σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει εκτενή εξέταση της προσωπικής κατάστασης των αναφερομένων στο εν λόγω εδάφιο προσώπων, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής συνεντεύξεων με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα όπου αυτό απαιτείται, και αιτιολογεί κάθε άρνηση εισόδου ή διαμονής των προσώπων αυτών στη Δημοκρατία.

(4) Σε περίπτωση αμφιβολίας και, για σκοπούς διαπίστωσης του κατά πόσο υφίσταται διαρκής σχέση κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 7Α και 7Β του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου αναφορικά με τον εικονικό γάμο.

(5) Οπουδήποτε στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά στην υποχρέωση οποιουδήποτε προσώπου να διαθέτει επαρκείς πόρους ή αναφορά σε διατήρηση των δικαιωμάτων διαμονής σε πολίτες της Ένωσης ή των μελών της οικογένειάς τους υπό τον όρο ότι αυτοί δεν αποτελούν υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση της πλήρωσης των πιο πάνω προϋποθέσεων είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

(6) Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε πολίτη της Δημοκρατίας που αφικνείται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος ή διαμένει στη Δημοκρατία κατόπιν επιστροφής του από άλλο κράτος μέλος, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς του που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας και που τον συνοδεύουν κατά τη μετάβασή του στη Δημοκρατία ή που αφικνούνται στη Δημοκρατία για να τον συναντήσουν:

(α) άρθρο 2·

(β) άρθρο 3·

(γ) εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5) του άρθρου (4)·

(δ) άρθρο 5·

(ε) άρθρο 6, με την επιφύλαξη του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011·

(στ) άρθρο 7, με την επιφύλαξη του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011·

(ζ) εδάφιο (2) του άρθρου 8·

(η) παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) και εδάφιο (2) του άρθρου 9, ανεξάρτητα από την πλήρωση των όρων που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις·

(θ) παράγραφοι (α), (β), (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (6) του άρθρου 10·

(ι) άρθρο 11·

(ια) άρθρο 12, εξαιρουμένης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2)·

(ιβ) εδάφιο (1) του άρθρου 13, εξαιρουμένης της διάταξής του αναφορικά με την μικρότερη από πενταετή διάρκεια ισχύος του δελτίου διαμονής·

(ιγ) εδάφια (4) και (5) του άρθρου 13·

(ιδ) εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 14·

(ιε) εδάφιο (4) του άρθρου 15, ανεξάρτητα από την πλήρωση του όρου που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη και εξαιρουμένης της επιφύλαξής του·

(ιστ) άρθρο 16, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 15·

(ιζ) άρθρο 18·

(ιη) άρθρο 19·

(ιθ) οι διατάξεις του άρθρου 20, στην έκταση που αφορούν μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης·

(κ) άρθρο 21·

(κα) η διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 22, στην έκταση που αφορά την ίση μεταχείριση μεταξύ πολιτών της Δημοκρατίας και μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους·

(κβ) εδάφιο (3) του άρθρου 22·

(κγ) οι διάταξεις του άρθρου 23, στην έκταση που αφορούν μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης·

(κδ) άρθρο 24·

(κε) άρθρο 25, εξαιρουμένης της επιφύλαξης·

(κστ) άρθρο 26, εξαιρουμένης της επιφύλαξης·

(κζ) η διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 27, στην έκταση που αφορά μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης·

(κη) οι διατάξεις του άρθρου 28, στην έκταση που αφορούν μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης·

(κθ) οι διατάξεις των άρθρων 29 μέχρι 35, στην έκταση που αφορούν μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης·

(λ) άρθρο 36·

(λα) οι διατάξεις του άρθρου 37, στην έκταση που αφορούν μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης·

(λβ) άρθρο 38.