Δικαίωμα εισόδου

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων επί των ταξιδιωτικών εγγράφων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας Συνόρων Σένγκεν), που εφαρμόζονται στους εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, καθώς επίσης, και στα μέλη της οικογένειάς του, που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους, εφόσον αυτά φέρουν ισχύον διαβατήριο.

(2) Στους πολίτες της Ένωσης δε δύναται να επιβληθεί υποχρέωση θεώρησης εισόδου ή άλλης ισοδύναμης διατύπωσης.

(3)(α) Στα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους, επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, ή όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 12 ή αντίστοιχου δελτίου διαμονής εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, απαλλάσσει τα εν λόγω μέλη της οικογένειας από την πιο πάνω υποχρέωση.

(β) Στα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) πρόσωπα παρέχεται από τις αρμόδιες προξενικές αρχές της Δημοκρατίας κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες προξενικές θεωρήσεις, οι οποίες εκδίδονται, ατελώς, το συντομότερο δυνατόν, και επί τη βάσει ταχείας διαδικασίας.

(4) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας δεν επιθέτουν σφραγίδα εισόδου ή εξόδου στο διαβατήριο των μελών της οικογένειας, που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους, εφόσον προσκομίζουν το δελτίο διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 12 ή αντίστοιχο δελτίο διαμονής εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους.

(5) Στην περίπτωση που πολίτης της Ένωσης ή μέλος της οικογένειάς του, που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους, δε διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή, ανάλογα με την περίπτωση, τις αναγκαίες προξενικές θεωρήσεις, προτού η αρμόδια αρχή εφαρμόσει το μέτρο της επιστροφής, παρέχει στα πρόσωπα αυτά κάθε εύλογη, κατά περίπτωση, δυνατότητα προκειμένου να αποκτήσουν τα αναγκαία έγγραφα ή αυτά να τους αποσταλούν εντός εύλογης, κατά περίπτωση, προθεσμίας ή προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί με άλλα μέσα ότι καλύπτονται από το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής.

(6) [Διαγράφηκε].