Εποπτική αρχή

4.-(1) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών.

(2) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία δημόσιας πρότασης, σε περίπτωση που η υπό εξαγορά εταιρεία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της και οι τίτλοι της είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία.

(3) Σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση αφορά τίτλους εταιρείας οι οποίοι δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στο κράτος μέλος στο οποίο η εταιρεία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία της δημόσιας πρότασης, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση μόνο σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία·

(β) οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση πρώτα σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία και μεταγενέστερα σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους, άλλου από αυτό στο οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της η υπό εξαγορά εταιρεία·

(γ) οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί ταυτόχρονα σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους, άλλου από αυτό στο οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της η υπό εξαγορά εταιρεία, και η τελευταία καθόρισε την Επιτροπή ως την αρμόδια αρχή για την εποπτεία της δημόσιας πρότασης, το ανακοίνωσε σε αυτήν την πρώτη ημέρα της συναλλαγής και το δημοσίευσε άμεσα, κατά το άρθρο 7, αυτή της την απόφαση.

(4) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (3) εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) σε θέματα που σχετίζονται με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης, ιδίως η τιμή, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης, ιδίως η ενημέρωση για την απόφαση του προτείνοντος να προβεί σε δημόσια πρόταση, το περιεχόμενο του εγγράφου της δημόσιας πρότασης και η δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου· και

(β) σε θέματα ενημέρωσης του προσωπικού της υπό εξαγορά εταιρείας και σε θέματα εταιρικού δικαίου, ιδίως σε ό,τι αφορά το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που απαιτείται για την απόκτηση ελέγχου και τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ενέργειες ικανές να ματαιώσουν τη δημόσια πρόταση, το εφαρμοζόμενο δίκαιο και η αρμόδιά αρχή είναι το δίκαιο και η αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της η υπό εξαγορά εταιρεία.