Γενικές αρχές δημόσιας πρότασης

5. Κάθε δημόσια πρόταση διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές:

(α) όλοι οι κάτοχοι τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, της ίδιας κατηγορίας, τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. επιπλέον, εάν ένα πρόσωπο αποκτήσει τον έλεγχο της υπό εξαγορά εταιρείας, οι λοιποί κάτοχοι τίτλων πρέπει να προστατεύονται·

(β) στους κατόχους των τίτλων υπό εξαγορά εταιρείας παρέχεται επαρκής χρόνος και ενημέρωση, προκειμένου να καταλήξουν σε απόφαση για τη δημόσια πρόταση ύστερα από κατάλληλη πληροφόρηση·

(γ) το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας, όταν παρέχει συμβουλές στους κατόχους τίτλων, πρέπει να διατυπώνει γνώμη ως προς τις επιπτώσεις της εφαρμογής μιας δημόσιας πρότασης στην απασχόληση, στους όρους απασχόλησης και στους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας·

(δ) το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας ενεργεί προς όφελος όλων των κατόχων τίτλων της εταιρείας, δεν αφαιρεί από τους κατόχους τίτλων τη δυνατότητα να αποφασίζουν για το αξιόλογο της δημόσιας πρότασης και δεν προβαίνει σε ενέργειες που πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα τη ματαίωση ή παρακώλυση της δημόσιας πρότασης·

(ε) δε δημιουργούνται πλασματικές αγορές στους τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας, της εταιρείας του προτείνοντος ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που σχετίζεται με τη δημόσια πρόταση, κατά τρόπο που να οδηγούν σε τεχνητή αύξηση ή σε μείωση της αξίας των τίτλων αυτών και σε στρέβλωση της ομαλής λειτουργίας των αγορών·

(στ) ο προτείνων, πριν ανακοινώσει δημόσια πρόταση -

(i) διασφαλίζει ότι μπορεί να τηρήσει την υποχρέωσή του να καταβάλει πλήρως το αντάλλαγμα τοις μετρητοίς, εφόσον έχει προσφερθεί τέτοιο αντάλλαγμα· και

(ii) εξασφαλίζει την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση ή παραχώρηση των τίτλων του, εφόσον θα προσφερθεί τέτοιο αντάλλαγμα ·

(ζ) η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν παρακωλύεται, λόγω της δημόσιας πρότασης για τους τίτλους της, πέραν ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος·

(η) αναφορικά με υπό εξαγορά εταιρεία που έχει διαφορετικές τάξεις τίτλων και/ή έχει εκδώσει κινητές αξίες μετατρέψιμες σε τίτλους, ο προτείνων προβαίνει σε -

(i) ξεχωριστές προτάσεις, μια για κάθε τάξη τίτλων, οι οποίες, τηρουμένων των αναλογιών, είναι πανομοιότυπες· και

(ii) ξεχωριστές προτάσεις, μια για κάθε κατηγορία κινητών αξιών που είναι μετατρέψιμες σε τίτλους, οι οποίες, τηρουμένων των αναλογιών, είναι πανομοιότυπες με τη δημόσια πρόταση ή προτάσεις που διατυπώνονται για τους τίτλους.