Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) σε κάθε δημόσια πρόταση εξαγοράς τίτλων εταιρείας η οποία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Δημοκρατία και το σύνολο ή ένα μέρος των τίτλων αυτών είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία, και

(β) σε κάθε δημόσια πρόταση εξαγοράς τίτλων εταιρείας η οποία δεν έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Δημοκρατία, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) σε δημόσιες προτάσεις εξαγοράς τίτλων, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων παρεχόμενων από το κοινό και λειτουργούν βάσει της αρχής του καταμερισμού των κινδύνων και τα μερίδιά των οποίων, κατόπιν αιτήματος του κατόχου τους, επαναγοράζονται ή εξαγοράζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών· για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι ενέργειες που επιχειρούν οι εταιρείες αυτές για να εξασφαλίσουν ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων τους δεν αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους λογίζονται ισοδύναμες με επαναγορά ή εξαγορά· και

(β) σε δημόσιες προτάσεις εξαγοράς τίτλων οι οποίοι εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.