Αρμόδια εποπτική αρχή και εξουσίες

50.-(1) Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εξασφαλίζει την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, και ασκεί τις εξουσίες της -

(α) άμεσα,

(β) σε συνεργασία ΅ε άλλες αρχές ή ΅ε διαχειριστές της αγοράς, ή

(γ) υπό την ευθύνη της, ΅ε μεταβίβαση εξουσιών στις αρχές αυτές ή στους διαχειριστές της αγοράς.

(2) Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους συμμετέχοντες στην αγορά αναφορικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις στον παρόντα Νόμο ή για οποιαδήποτε άλλα θέματα.

(3) Η Επιτροπή επιλαμβάνεται διοικητικών παραβάσεων είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται σε αυτήν.

(4) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και τα καθήκοντα της, εφαρμόζονται για σκοπούς εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών.

(5)(α)  Ανεξάρτητα από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο, η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή από την ημερομηνία ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης, κατά το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, να ζητά από τα μέρη της δημόσιας πρότασης την προσκόμιση αμέσως όλων των πληροφοριών και εγγράφων που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τη δημόσια πρόταση και τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και να καλεί οποιοδήποτε από τα μέρη της δημόσιας πρότασης να της κοινοποιήσει οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα που κατέχει σχετικά με τη δημόσια πρόταση.

(β)  Σε περίπτωση που η Επιτροπή προβαίνει σε συλλογή πληροφοριών και εγγράφων δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αποστέλλει σχετικό γραπτό αίτημα καλώντας το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται σε συμμόρφωση αμέσως.

(γ) Η Επιτροπή, κατά την εξέταση οποιωνδήποτε ενώπιόν της αιτήσεων,  δύναται να απαιτεί προφορικά ή γραπτά την προσκόμιση οποιωνδήποτε στοιχειών και πληροφοριών.

(δ)  Μη συμμόρφωση σε σχετικό γραπτό ή προφορικό αίτημα της Επιτροπής δυνάμει του παρόντος εδαφίου επισύρει διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 46.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου, οι οποίες ρυθμίζουν -

(α) την άρση του απορρήτου έναντι της Επιτροπής από τα εποπτευόμενα και ελεγχόμενα από αυτήν πρόσωπα και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, και

(β) την υποχρέωση εχεμύθειας και την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.