Ποινική ευθύνη

49.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 46, παράβαση του εδαφίου (3) του άρθρου 21 συνιστά ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Ποινικής ευθύνης για το ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1), που διαπράχθηκε από νομικό πρόσωπο, υπέχει, εκτός του ιδίου του νομικού προσώπου και οποιοδήποτε από τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων του, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στη διάπραξη του ποινικού αδικήματος.

(3) Πρόσωπο που κατά το εδάφιο (2) υπέχει ποινικής ευθύνης για διαπραττόμενο από νομικό πρόσωπο ποινικό αδίκημα ευθύνεται μαζί και ξεχωριστά με το νομικό πρόσωπο για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε τρίτους ένεκα της διάπραξης του ποινικού αδικήματος.