Συνεργασία της Επιτροπής με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής

51. - (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου, οι οποίες ρυθμίζουν τη συνεργασία της Επιτροπής με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής.

(2) Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω διατάξεων, η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής ως προς την επίδοση των νομικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για την επιβολή των μέτρων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τις δημόσιες προτάσεις, καθώς και για άλλη σχετική συνδρομή που μπορεί ευλόγως να ζητηθεί από τις αρχές αυτές για τους σκοπούς της διερεύνησης κάθε πραγματικής ή καταγγελλόμενης παράβασης των σχετικών κανόνων που έχουν θεσπισθεί ή εισαχθεί κατ' εφαρμογήν της Οδηγίας 2004/25/EK.