Ανακοίνωση της έγκρισης και δημοσίευση του εγγράφου

22.-(1)(α) Εφόσον εξασφαλίσει την έγκριση της Επιτροπής προς δημοσίευση του εγγράφου της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων -

(i) ανακοινώνει, κατά το άρθρο 7, και δημοσιεύει το ταχύτερο σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, την έγκριση του εγγράφου της δημόσιας πρότασης και, όπου προκύπτει, αναφέρει τη διεύθυνση όπου οι κάτοχοι τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν αντίτυπό του:

Νοείται ότι η ίδια υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση που το έγγραφο της δημόσιας πρότασης απορριφθεί από την Επιτροπή, οπότε στην περίπτωση αυτή ο προτείνων οφείλει να αναφέρει και τους λόγους απόρριψης·

(ii) διαβιβάζει το ταχύτερο το έγγραφο της δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία και στους εκπροσώπους του προσωπικού του προτείνοντος ή ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό·

(iii) μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την ανακοίνωση της έγκρισης του εγγράφου -

(Α) αποστέλλει ταχυδρομικώς στους κατόχους τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, το αντίτυπο του εγγράφου της δημόσιας πρότασης,

(Β) δημοσιεύσει το εν λόγω έγγραφο στον ιστοχώρο του, εάν διαθέτει, και

(Γ) αποστέλλει το εν λόγω έγγραφο στην οργανωμένη αγορά στην οποία είναι εισηγμένοι οι τίτλοι, με σκοπό την ανάρτησή του στον ιστοχώρο της οργανωμένης αγοράς.

(β) Η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτή της κρίση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του προτείνοντος να απαλλάσσει τον προτείνοντα από την προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο (Α) της υποπαραγράφου (ΙΙΙ) της παραγράφου (α) -

(i) όταν το έγγραφο πρόκειται να ταχυδρομηθεί σε αποδέκτες που διάμένουν σε τρίτες χώρες και η ταχυδρόμησή του πιθανό να δημιουργήσει περαιτέρω υποχρεώσεις για τον προτείνοντα ενώπιον άλλων αρχών ή να δημιουργήσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη στον προτείνοντα, ή όπου το έγγραφο χρήζει τροποποίησης για να μη δημιουργεί τέτοια ευθύνη,

(ii) όταν ο κάτοχος κατέχει ποσοστό λιγότερο του ενός τοις εκατόν (1%) των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά εταιρεία, ή

(iii) σε οποιαδήποτε άλλη εύλογη, κατά την κρίση της Επιτροπής, περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος, τον αριθμό των μετόχων, και την ενδεχόμενη καθυστέρηση στα χρονοδιαγράμματα που τίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Εφόσον η υπό εξαγορά εταιρεία λάβει γνώση για την έγκριση του εγγράφου της δημόσιας πρότασης, ενημερώνει αμέσως τους εκπροσώπους του προσωπικού της, ή ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό και τους διαβιβάζει, το ταχύτερο, το έγγραφο της δημόσιας πρότασης.

(3) Μετά την ανακοίνωση της έγκρισης του εγγράφου της δημόσιας πρότασης, τα μέρη της πρότασης δεν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή δηλώσεις που, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ανακριβείς, εντούτοις ενδέχεται να παραπλανήσουν τους κατόχους τίτλων και την αγορά ή να δημιουργήσουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα∙ ο προτείνων δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δήλωση που να υποδηλοί βελτίωση της δημόσιας πρότασής του, χωρίς να δεσμεύεται ο ίδιος να το πράξει και να συγκεκριμενοποιεί τη βελτίωση.

(4) Μετά την ανακοίνωση της έγκρισης του εγγράφου της δημόσιας πρότασης, τα μέρη της πρότασης ανακοινώνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ουσιώδεις αλλαγές σε πληροφορίες που προηγουμένως ανακοινώθηκαν ή δημοσιεύθηκαν.