Υπογραφή του εγγράφου της δημόσιας πρότασης και ευθύνη των προσώπων που το υπογράφουν

21.-(1) Τα μέλη του συμβουλίου του προτείνοντος φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα του εγγράφου της δημόσιας πρότασης, υπογράφουν το έγγραφο της δημόσιας πρότασης και βεβαιώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διάμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο δημόσιας πρότασης είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που να δύναται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του εγγράφου δημόσιας πρότασης ή να παραπλανήσουν τους αποδέκτες.

(2) Τα μέλη του συμβουλίου του προτείνοντος ευθύνονται έναντι των αποδεκτών της δημόσιας πρότασης για κάθε ζημία που υπέστησαν από υπαιτιότητά τους ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα του εγγράφου της δημόσιας πρότασης.

(3) Η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ως προς ουσιώδες στοιχείο του εγγράφου της δημόσιας πρότασης ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από το έγγραφο αποτελεί, επιπρόσθετα από διοικητική παράβαση, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται δυνάμει του άρθρου 49.