Περιεχόμενο του εγγράφου της δημόσιας πρότασης

20. Η Επιτροπή με οδηγία της ορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει το ελάχιστο περιεχόμενο του εγγράφου της δημόσιας πρότασης.