Αναγνώριση έγκρισης εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους

23.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), έγγραφο δημόσιας πρότασης το οποίο έχει εγκριθεί από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, θεωρείται αναγνωρισμένο από την Επιτροπή χωρίς να χρειάζεται ειδική απόφαση από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή δύναται να απαιτεί τη μετάφραση του εγγράφου στην Αγγλική ή στην Ελληνική.

(2) Σε περίπτωση που υποβάλλεται έγγραφο δημόσιας πρότασης, το οποίο έχει εγκριθεί από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να απαιτεί όπως περιληφθούν σε αυτό πρόσθετες πληροφορίες, μόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν τους τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση στη Δημοκρατία και αφορούν τις ακολουθητέες διατυπώσεις για την αποδοχή της δημόσιας πρότασης και για τη λήψη του οφειλόμενου ανταλλάγματος στο τέλος της δημόσιας πρότασης, καθώς και το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο στους κατόχους των τίτλων, αντάλλαγμα.