Προθεσμία προς αποδοχή δημόσιας πρότασης

24.-(1) Η προθεσμία προς αποδοχή δημόσιας πρότασης καθορίζεται από τον προτείνοντα στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης και δε δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα ημερών και μεγαλύτερη των πενήντα πέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το έγγραφο της δημόσιας πρότασης ταχυδρομήθηκε στους αποδέκτες ή αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του προτείνοντος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά το άρθρο 22.

(2) Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας, εκτός -

(α) σε περίπτωση αναθεώρησης της δημόσιας πρότασης κατά το άρθρο 28 ή της διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης κατά το άρθρο 30·

(β) κατόπιν αιτήματος της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3)· ή

(γ) κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4).

(3) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί παράταση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, ώστε να επιτρέπει στην υπό εξαγορά εταιρεία να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων για να εξετάσει τη δημόσια πρόταση∙ σε περίπτωση που η υπό εξαγορά εταιρεία λάβει σχετική έγκριση της Επιτροπής, ενημερώνει αμέσως τον προτείνοντα, ο οποίος προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (5).

(4) Η Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 5, δύναται να χορηγεί την παράταση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, υπό τον όρο ότι ο προτείνων θα υποβάλει σχετικό αίτημα τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου αποδοχής που αναφέρεται στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης∙ η Επιτροπή δε δύναται να χορηγεί παράταση στην προθεσμία αποδοχής, όταν ο λόγος που επικαλείται ο προτείνων είναι η μη συμπλήρωση του ποσοστού αποδοχών για να θεωρείται επιτυχής η πρότασή του.

(5) Η παράταση δε δύναται να έχει ως αποτέλεσμα, η συνολική προθεσμία αποδοχής να υπερβαίνει τις εβδομήντα ημέρες πλην των περιπτώσεων:

(α) του εδαφίου (4) του άρθρου 30, ή

(β) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, κατά την απόλυτή της κρίση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αποφασίσει ότι δικαιολογείται η παράταση για περίοδο μεγαλύτερη των εβδομήντα ημερών.

(6) Σε περίπτωση που χορηγείται παράταση στην προθεσμία αποδοχής, ο προτείνων -

(α) ανακοινώνει το γεγονός κατά το άρθρο 7,

(β) δημοσιεύει το γεγονός σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, και

(γ) όπου αυτό είναι δυνατό, αποστέλλει αμέσως ταχυδρομικώς σχετική γραπτή ειδοποίηση στους κατόχους τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης∙ στην εν λόγω ανακοίνωση, ο προτείνων αναφέρει την επόμενη ημερομηνία που καθορίζεται ως η νέα προθεσμία αποδοχής της δημόσιας πρότασης.