Προτεινόμενη αντιπαροχή

16. Ο προτείνων δικαιούται να προσφέρει ως αντάλλαγμα για τη δημόσια πρόταση, τίτλους ή μετρητά ή συνδυασμό αυτών, πλην των πιο κάτω περιπτώσεων όπου υποχρεούται να προτείνει ως εναλλακτική δυνατότητα αντάλλαγμα σε μετρητά:

(α) όταν το αντάλλαγμα που προτείνει ο προτείνων δεν αποτελείται από ρευστοποιήσιμους τίτλους εισηγμένους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά· η Επιτροπή δύναται με οδηγία της να καθορίζει τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη της όταν αποφασίζει κατά πόσο οι τίτλοι που προσφέρονται ως αντάλλαγμα είναι ρευστοποιήσιμοι·

(β) όταν ο προτείνων ή πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν έχουν αποκτήσει τίτλους με την καταβολή μετρητών, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την ανακοίνωση της πρόθεσής του προς διενέργεια δημόσιας πρότασης και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της πρότασης, οι οποίοι τίτλοι παρέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατόν (5 %) από τα δικαιώματα ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας·

(γ) στις περιπτώσεις των άρθρων 36 και 37·

(δ) σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης κατά το άρθρο 13.