Απόκτηση ή κατοχή τίτλων από την εφαρμογή των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης

15Α. Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 13 δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση κατά την οποία η απόκτηση ή η κατοχή τίτλων προκύπτει από την εφαρμογή των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους IV, V, VI και VII  του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, των άρθρων 4Β,17Γ, 17Ε, 17Ζ, 22Δτρις, 28Ζ, 23Α έως 23ΙΘ, 32Β, 32Ε έως 32Ζ, 32ΙΔ και 42Δτου περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, των άρθρων 22 έως 30, 36και 41 του περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτείατης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα Νόμου και στα άρθρα14 και 16 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και ΕξυγίανσηςΠιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου ή στον Τίτλο V του Κανονισμού (ΕΕ)2021/23.