Αντιπαροχή σε μετρητά

17.-(1) Σε κάθε περίπτωση δημόσιας πρότασης έναντι καταβολής χρηματικού τιμήματος, ο προτείνων υποστηρίζει την πρότασή του με την υποβολή βεβαίωσης ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων οργανισμών με την αναγκαία, κατά την κρίση της Επιτροπής, φερεγγυότητα, στην οποία αναφέρεται ότι το χρηματικό ποσό το οποίο ο προτείνων θα κληθεί να καταβάλει, κατά τη λήξη της δημόσιας πρότασης, στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης είναι διαθέσιμο και θα παραμείνει διαθέσιμο στο πιστωτικό ίδρυμα ή στον οργανισμό μέχρι και την ημέρα καταβολής τους.

(2) Η Επιτροπή απορρίπτει το έγγραφο της δημόσιας πρότασης, εκτός αν συνοδεύεται από την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) βεβαίωση καθώς και από σχετική βεβαίωση του συμβουλίου του προτείνοντος ότι έχει δεσμεύσει σε πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό το χρηματικό ποσό το οποίο ο προτείνων θα κληθεί να καταβάλει, κατά τη λήξη της δημόσιας πρότασης, στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης και ότι το εν λόγω χρηματικό ποσό θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι και την ημέρα καταβολής του.