Καθήκοντα αρμόδιας αρχής

6.-(1) Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό του φορέα εκμετάλλευσης που προκάλεσε τη ζημιά ή την επικείμενη απειλή ζημιάς, για την εκτίμηση της σοβαρότητας της ζημιάς και τον καθορισμό των μέτρων αποκατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει από το φορέα εκμετάλλευσης να διενεργήσει τη δική του αξιολόγηση και να παράσχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι απαραίτητο.

(3) Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξουσιοδοτήσει ή να απαιτήσει από τρίτο πρόσωπο να εκτελέσει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα ή τα μέτρα αποκατάστασης.

(4) Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή με την οποία επιβάλλονται προληπτικά μέτρα ή μέτρα αποκατάστασης πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται αμέσως στο φορέα εκμετάλλευσης. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει ταυτόχρονα το φορέα εκμετάλλευσης για τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεση του καθώς και για τις σχετικές προθεσμίες που υπόκεινται τα εν λόγω ένδικα μέσα.