Περιορισμός ευθύνης φορέα εκμετάλλευσης

5. Ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να περιορίσει την ευθύνη του σύμφωνα με τη Σύμβαση περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976.