Εξαιρέσεις

4.-(1) Ο παρών Νόμος δεν καλύπτει περιβαλλοντική ζημιά ή επικείμενη απειλή τέτοιας ζημιάς που οφείλεται σε-

(α) Ένοπλη σύγκρουση, εχθροπραξίες, εμφύλιο πόλεμο ή εξέγερση·

(β) σε φυσικό φαινόμενο εξαιρετικού, αναπότρεπτου και ακατανίκητου χαρακτήρα·

(γ) συμβάν, ή ευθύνη ή αποζημίωση για το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε από τις διεθνείς Συμβάσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

(2) Ο παρών Νόμος δεν παρέχει το δικαίωμα σε ιδιώτες να διεκδικήσουν αποζημίωση ως συνέπεια περιβαλλοντικής ζημιάς ή επικείμενης απειλής τέτοιας ζημιάς.

(3) Ο παρών Νόμος δεν ισχύει για τις δραστηριότητες, ο κύριος σκοπός των οποίων είναι η εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή της διεθνούς ασφάλειας ή για δραστηριότητες ο μοναδικός σκοπός των οποίων είναι η προστασία από φυσικές καταστροφές.

(4) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στους πυρηνικούς κινδύνους ή την περιβαλλοντική ζημιά ή την επικείμενη απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς λόγω δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή που προκλήθηκαν από συμβάν ή δραστηριότητα για τα οποία η ευθύνη ή η αποζημίωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε από τις διεθνείς Συμβάσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα V, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.