Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) Στην περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από την άσκηση οποιασδήποτε από τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ και σε οποιαδήποτε απειλή τέτοιας ζημιάς ως συνέπεια των δραστηριοτήτων αυτών·

(β) στη ζημιά προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων που προκαλείται από την άσκηση οποιασδήποτε από τις επαγγελματικές δραστηριότητες πλην εκείνων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ και σε οποιαδήποτε επικείμενη απειλή τέτοιας ζημιάς ως συνέπεια των δραστηριοτήτων αυτών νοουμένου ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ενήργησε με δόλο ή με αμέλεια·

(γ) σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημιάς ή επικείμενης απειλής τέτοιας ζημιάς από ρύπανση διάχυτου χαρακτήρα νοουμένου ότι θα είναι δυνατό να αποδειχθεί η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημιάς και των δραστηριοτήτων μεμονωμένων φορέων εκμετάλλευσης.