Προθεσμία ανάκτησης κόστους

13. Η αρμόδια αρχή δύναται να κινήσει διαδικασία ανάκτησης κόστους κατά του φορέα εκμετάλλευσης ή, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τρίτου που προκάλεσε τη ζημιά ή την επικείμενη απειλή ζημιάς, σε σχέση με οποιαδήποτε μέτρα έλαβε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν τα μέτρα αυτά ή από την ημερομηνία που προσδιορίσθηκε ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης ή ο τρίτος, αν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη.