Καταλογισμός δαπανών στις περιπτώσεις συντρέχουσας ευθύνης

12. Όπου υπάρχει συντρέχουσα ευθύνη περισσοτέρων προσώπων, γίνεται επιμερισμός των δαπανών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ιδίως μεταξύ του παραγωγού και του χρήστη ενός αγαθού.