Κόστος αποκατάστασης

11.-(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης επιβαρύνεται με το κόστος των δράσεων αποκατάστασης εκτός αν αποδείξει ότι η περιβαλλοντική ζημιά-

(α) Προκλήθηκε από τρίτο και επήλθε παρά την ύπαρξη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας, ή

(β) οφείλεται σε συμμόρφωση προς οδηγία ή εντολή δημόσιας αρχής, διαφορετικής από οδηγία ή εντολή που εκδίδεται ως συνέπεια εκπομπής ή συμβάντος που προκλήθηκε από δραστηριότητες του ίδιου του φορέα εκμετάλλευσης.

(2) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποτείνεται στην αρμόδια αρχή στην οποία προσκομίζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν ευθύνεται για την πρόκληση ζημιάς. Αν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι δεν ευθύνεται ο φορέας εκμετάλλευσης για την πρόκληση ζημιάς, ο φορέας εκμετάλλευσης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του κόστους αποκατάστασης, ή αν έχει ήδη καταβάλει τέτοιο κόστος, το ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε του επιστρέφεται.

(3) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1), (2) και (5) του άρθρου αυτού, η αρμόδια αρχή ανακτά το κόστος της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από το φορέα εκμετάλλευσης που προκάλεσε τη ζημιά, μέσω ασφαλιστικής κάλυψης της ιδιοκτησίας του ή άλλων κατάλληλων εγγυήσεων όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός.

(4) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην ανακτήσει το πλήρες κόστος σε περίπτωση που κρίνει ότι οι απαιτούμενες για την ανάκτηση αυτή δαπάνες υπερβαίνουν το ανακτήσιμο ποσό ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο φορέας εκμετάλλευσης.

(5) Ο Υπουργός, κατόπιν γραπτής εισήγησης και διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, μπορεί να επιτρέπει σε ένα φορέα εκμετάλλευσης να μην επωμισθεί ολόκληρο ή μέρος του κόστους των δράσεων αποκατάστασης που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που ο φορέας αποδείξει προς πλήρη ικανοποίηση του Υπουργού ότι δεν ενήργησε με δόλο ή με αμέλεια και ότι η περιβαλλοντική ζημιά προκλήθηκε-

(α) Από εκπομπή ή συμβάν που επιτρέπονταν ρητά από εξουσιοδότηση και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της, η οποία παραχωρήθηκε από, ή δόθηκε σύμφωνα με, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς με τους οποίους εφαρμόζονται τα νομοθετικά μέτρα τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙII, όπως εφαρμόζονταν κατά την ημερομηνία της εκπομπής ή του συμβάντος, ή

(β) από εκπομπή ή δραστηριότητα ή οποιονδήποτε τρόπο χρήσης προϊόντος στο πλαίσιο δραστηριότητας, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει ότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί πιθανόν ότι θα προκαλούσαν περιβαλλοντική ζημιά σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που ήταν διαθέσιμες κατά το χρόνο που έλαβε χώρα η εκπομπή ή η δραστηριότητα.

(6) Τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 7 και τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 9 ισχύουν υπό την επιφύλαξη της ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης δυνάμει του παρόντος Νόμου και των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και των εθνικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.