Αίτηση για ανάληψη δράσης

14.-(1)(α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο-

(i) επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από περιβαλλοντική ζημιά, ή

(ii) έχει έννομο συμφέρον από τη λήψη απόφασης σχετικά με περιβαλλοντική ζημιά, ή

(iii) υποστηρίζει ότι προσβάλλεται δικαίωμά του από περιβαλλοντική ζημιά,

δύναται να υποβάλει γραπτώς στην αρμόδια αρχή οποιεσδήποτε αιτιολογημένες παρατηρήσεις σχετικά με περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημιάς που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του και να καλέσει την αρμόδια αρχή να αναλάβει δράση με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

“νομικό πρόσωπο” περιλαμβάνει εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και/ή σωματείο ή ίδρυμα εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή θέματα Νόμο και/ή αγαθοεργό ίδρυμα σύμφωνα με τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό ή στο πιστοποιητικό σύστασης των οποίων ορίζεται ότι ο κύριος σκοπός της ίδρυσής τους είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος·

“προσβολή δικαιώματος” σημαίνει προσβολή των δικαιωμάτων δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου που ρυθμίζει θέματα περιβάλλοντος.

(2) Αίτημα για ανάληψη δράσης με βάση το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου πρέπει να συνοδεύεται από τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που να θεμελιώνουν τους ισχυρισμούς για κάθε περιβαλλοντική ζημιά.

(3)(α) Εφόσον το αίτημα για ανάληψη δράσης και οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποδεικνύουν εύλογα ότι υπάρχει περιβαλλοντική ζημιά, η αρμόδια αρχή –

(i) διαβιβάζει στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης τόσο το αίτημα για ανάληψη δράσης όσο και τις συνοδευτικές παρατηρήσεις, και

(ii) καθορίζει κατάλληλη προθεσμία, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες, εντός της οποίας ο εν λόγω φορέας δύναται να γνωστοποιήσει τις απόψεις του επί του αιτήματος για ανάληψη δράσης και των συνοδευτικών παρατηρήσεων.

(β) Η αρμόδια αρχή, αφού αξιολογήσει τόσο το αίτημα για ανάληψη δράσης και τις συνοδευτικές παρατηρήσεις όσο και τις τυχόν απόψεις του ενδιαφερόμενου φορέα εκμετάλλευσης, αποφασίζει, εντός εύλογου χρόνου, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής ζημιάς, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες, επί του αιτήματος ανάληψης δράσης.

(4) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες το πρόσωπο, το οποίο της υπέβαλε τις παρατηρήσεις, σχετικά με την απόφασή της να δεκτεί ή να απορρίψει το αίτημα για ανάληψη δράσης, και αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της.

(5) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και σε περίπτωση επικείμενης απειλής ζημιάς.