Χρηματοοικονομική ασφάλεια

15- (1). Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα που να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μέσων και/ή αγορών χρηματοοικονομικής ασφάλειας εκ μέρους των κατάλληλων οικονομικών και χρηματοοικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών μηχανισμών σε περίπτωση αφερεγγυότητας, με στόχο να καταστεί δυνατή η χρήση χρηματοοικονομικών εγγυήσεων από τους φορείς εκμετάλλευσης προκειμένου να καλύψουν τις ευθύνες τους με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιονδήποτε ζητημάτων που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου.