Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

16.-(1) Εφόσον η περιβαλλοντική ζημιά επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή συνεργάζεται, μέσω, μεταξύ άλλων, της κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους, ώστε να διασφαλιστεί η ανάληψη δράσης για την πρόληψη ή, εφόσον απαιτείται, την αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας περιβαλλοντικής ζημιάς.

(2) Όταν η περιβαλλοντική ζημιά προκύψει στο έδαφος της Δημοκρατίας, η αρμόδια αρχή παρέχει επαρκείς πληροφορίες στα επηρεαζόμενα κράτη μέλη.

(3) Στην περίπτωση όπου εντοπίζεται στη Δημοκρατία ζημιά η οποία δεν προκλήθηκε στη Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναφέρει το θέμα στην Επιτροπή και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και να διατυπώσει συστάσεις για τη λήψη μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης καθώς και να επιδιώξει την ανάκτηση των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε λόγω της λήψης μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης.

(4) Σε περίπτωση που εντοπίζεται σε άλλο κράτος μέλος ζημιά η οποία προκλήθηκε από φορέα εκμετάλλευσης λόγω δραστηριότητας που διεξάγει στη Δημοκρατία, και η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3) του άρθρου 15 της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να αποδώσει στην εν λόγω αρμόδια αρχή τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε λόγω της λήψης μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις των άρθρων 8 και 11 εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία.