Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

17. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 θεωρείται ότι, έχουν συμφέροντα τα οποία δυνατό να επηρεάζονται από οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας αρχής και μπορούν να ασκήσουν προσφυγή με βάση το άρθρο 146 του Συντάγματος κατά των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής.