Επιβολή διοικητικού προστίμου

18.-(1) Η αρμόδια αρχή, ανεξάρτητα από τυχόν αστική ή ποινική ευθύνη που καταλογίζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, έχει εξουσία επιβολής διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 200.000) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να λάβει οποιαδήποτε μέτρα προς συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 200.000) και επιπρόσθετα, για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 5 000).

(2) Η αρμόδια αρχή, πριν εκδώσει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της προς διερεύνηση και επιβολή διοικητικού προστίμου σε οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο και επισημαίνει τα δικαιώματα που παρέχονται στο πρόσωπο αυτό σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(3) Πρόσωπο στο οποίο κοινοποιείται το έγγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας επτά ημερών από την κοινοποίηση αυτή, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως και αν το επιθυμεί, προφορικά προς την αρμόδια αρχή:

Νοείται ότι, η πιο πάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του προσώπου, σε περίπτωση κωλύματος ή άλλης εύλογης αιτίας έως και επτά επιπλέον μέρες.

(4) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής για την επιβολή διοικητικού προστίμου είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται εγγράφως στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη νομικού προσώπου επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου, την ευθύνη για την πράξη ή την παράλειψη και την καταβολή του διοικητικού προστίμου, φέρει τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 21, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

(6) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.