Αδικήματα από εταιρεία

21. Όταν αδίκημα που διαπράττεται με βάσει το άρθρο 20, από νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση και τη συνεργασία ή ότι η διάπραξη του έχει διευκολυνθεί λόγω αμέλειας οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα, ή άλλου λειτουργού του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, τόσο το πρόσωπο αυτό όσο και η ένωση προσώπων θεωρούνται ένοχοι του αδικήματος.