Εξουσίες αρμόδιας αρχής να διατάσσει ή να απαγορεύει τη λήψη μέτρων

22 -(1). Η αρμόδια αρχή δύναται, για τις ανάγκες του παρόντος Νόμου, να λαμβάνει αποφάσεις με τις οποίες να διατάσσει τον άμεσο τερματισμό οποιασδήποτε ενέργειας ή λειτουργίας ή δραστηριότητας, να απαγορεύει την επανάληψη οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας, της λειτουργίας ή της δραστηριότητας και να διατάσσει τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων από τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης ή από τρίτο, είναι απαραίτητα για την πρόληψη ή την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση ζημιάς:

Νοείται ότι σε περίπτωση εγκαταστάσεων που αδειοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, τις εξουσίες αυτές ασκεί η αρχή που αδειοδοτεί την εγκατάσταση αυτή.

(2) Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής που λαμβάνονται με βάση το εδάφιο (1) αυτού, θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο.