Εξουσία Υπουργού

23. Ο Υπουργός, δύναται να καθορίζει, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ανάλογα με τη φύση της ζημιάς, ως αρμόδια αρχή, υπηρεσία ή υπηρεσίες, οργανισμό ή οργανισμούς άλλους από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Στο διάταγμα αυτό, ο Υπουργός δύναται να καθορίζει επίσης, αν η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενεργεί επίσης ως αρμόδια αρχή.