Αδικήματα και ποινές

20. Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) Αρνείται να λάβει ή παραλείπει να λάβει οποιοδήποτε προληπτικό μέτρο σε περίπτωση επικείμενης απειλής πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς, ή

(β) αρνείται να λάβει ή παραλείπει να τηρήσει οποιαδήποτε μέτρα αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(γ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας αρχής που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες ή και στις αυτές δύο ποινές. Tο Δικαστήριο δύναται ακόμη να διατάξει όπως ο φορέας εκμετάλλευσης επιβαρυνθεί και με το κόστος αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.