Χρονικά όρια εφαρμογής

26. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Σε ζημιά που προκλήθηκε από εκπομπή, γεγονός ή ατύχημα που έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου,

(β) σε ζημιά που προκλήθηκε από εκπομπή, γεγονός ή ατύχημα που λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, εφόσον η ζημιά οφείλεται σε συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία πραγματοποιήθηκε και έληξε πριν από την ημερομηνία αυτή,

(γ) σε περίπτωση ζημιάς για την οποία έχουν παρέλθει περισσότερο από 30 χρόνια αφότου έλαβε χώρα η εκπομπή, το γεγονός ή το ατύχημα που την προκάλεσαν.