Έκδοση διαταγμάτων

25. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.