Υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή

27. Η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ και εφόσον είναι διαθέσιμες, τις πληροφορίες αναφορικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.