ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 11(5)(α)

 

1. Λειτουργία εγκαταστάσεων που προϋποθέτουν άδεια σύμφωνα με τους περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμους του 2003 έως 2006 όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι των εν λόγω Νόμων, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές νέων προϊόντων και διεργασιών.

2. Διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής,  μεταφοράς, ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων και των επικινδύνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας ανάλογων διαδικασιών καθώς και της συνεχής μέριμνας για τους χώρους διάθεσης, που προϋποθέτουν άδεια ή καταχώρηση σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο και τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασίας Νόμο.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμούς και τη λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση  Επικίνδυνων Αποβλήτων) Κανονισμούς.

Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, οι πιο πάνω δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν τη χρήση, για γεωργικούς σκοπούς, ιλύος καθαρισμού λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με εγκεκριμένο πρότυπο.

3. Όλες οι απορρίψεις σε εσωτερικά επιφανειακά νερά, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη άδεια σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο και τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς για ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που απορρίπτονται στο υδάτινο περιβάλλον.

4. ΄Ολες οι απορρίψεις ουσιών σε υπόγεια νερά για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη άδεια σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο και τους περί Ελέγχου Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμούς για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

5. Η απόρριψη ή διοχέτευση ρυπαντών σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά για την οποία απαιτείται άδεια, εξουσιοδότηση ή καταχώρηση, σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Νερών Νόμο.

6. Άντληση και κατακράτηση νερού που υπόκειται σε προηγούμενη εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Νερών Νόμο.

7. Παραγωγή, χρήση, αποθήκευση, κατεργασία, ταφή, απελευθέρωση στο περιβάλλον και μεταφορά εντός της περιμέτρου της επιχείρησης:

α) επικίνδυνων ουσιών, όπως ορίζονται στον περί Επικίνδυνων Ουσιών  Νόμο  και στους  περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των Επικινδύνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμούς όπως εκάστοτε τροποποιούνται,

β) επικίνδυνων παρασκευασμάτων, όπως ορίζονται στον περί Επικίνδυνων Ουσιών  Νόμο και στους περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμούς όπως εκάστοτε τροποποιούνται,

γ) φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στον περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμο σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

δ) βιοκτόνων προϊόντων, όπως ορίζονται στον περί Βιοκτόνων Νόμο για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.

8. Μεταφορές οδικώς, μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών, θαλασσίως ή εναερίως επικινδύνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, όπως αυτά ορίζονται στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης  και Ενημέρωσης της Κυκλοφορίας των Πλοίων) Νόμο.

9. Λειτουργία εγκαταστάσεων που προϋποθέτουν άδεια σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όσον αφορά την εκπομπή στον αέρα οποιασδήποτε από τις ρυπογόνες ουσίες που καλύπτονται από τον προαναφερόμενο νόμο.

10. Οποιαδήποτε περιορισμένη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών όπως ορίζονται στον περί Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών (κατά την Περιορισμένη Χρήση) Νόμο του 2004 για την περιορισμένη χρήση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών.

11. Οποιαδήποτε σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον, μεταφορά και διάθεση στην αγορά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όπως ορίζονται στον περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμο.

12. Διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων εντός, προς ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία απαιτείται άδεια ή η οποία απαγορεύεται κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

13. Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

14. Η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχεδιασμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· για τους σκοπούς του παρόντος σημείου "τόπος αποθήκευσης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχεδιασμούς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.