ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διεθνείς Συμβάσεις που αναφέρονται στο ʼρθρο 4(1)

 

1. Διεθνής Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για ζημιές από ρύπανση με πετρέλαιο του 1969 και τα σχετικά Πρωτόκολλα αυτής του 1976 και 1992 η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1969 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για ζημιές από ρύπανση με πετρέλαιο του 1969 και των σχετικών Πρωτοκόλλων αυτής του 1976 και 1992 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο.

2. Διεθνής Σύμβαση  για την ίδρυση Διεθνούς Ταμείου για την αποκατάσταση ζημιών από τη ρύπανση πετρελαίου του 1971 και τα Πρωτόκολλα αυτής του 1976 και 1992, που κυρώθηκαν με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί ίδρυσης Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεως για ζημιές από ρύπανση με πετρέλαιο του 1971 και των Πρωτοκόλλων αυτής του 1976 και 1992 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο.

3. Διεθνής Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για ζημιές οφειλόμενες στη ρύπανση από καύσιμα δεξαμενής πλοίων, η οποία υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 23 Μαρτίου 2001  και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιά που Προκαλείται από τη Ρύπανση Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο.

4. Διεθνής Σύμβαση περί Ευθύνης και Αποζημίωσης για ζημιά σε σχέση με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Τοξικών Ουσιών, η οποία υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 3 Μαΐου 1996 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ευθύνης και Αποζημίωσης για Ζημιά σε Σχέση με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο.

5. Σύμβαση της 10ης Οκτωβρίου 1989 περί αστικής ευθύνης για τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, σιδηροδρομικώς και με σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.