Έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματα της Μονάδας ή των Εποπτικών Αρχών

68Β. Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες που καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματα της Μονάδας ή  της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής κατά πόσον τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών επιχειρηματική σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και ως προς το είδος αυτής της επιχειρηματικής σχέσης.