Αποφυγή διενέργειας ύποπτων συναλλαγών προτού αναφερθούν στη Μονάδα

70. Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες αποφεύγουν τη διενέργεια συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προτού αναφέρουν την υποψία τους στη Μονάδα σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 69 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, αν η αποφυγή της διενέργειας της συναλλαγής είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εμποδίσει τη δίωξη των προσώπων υπέρ των οποίων διενεργείται η εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, θα πρέπει να ενημερώσουν τη Μονάδα αμέσως μετά τη συναλλαγή.