Κεντρικό σημείο επαφής για εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και πάροχους υπηρεσιών πληρωμών

70Α. (1) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή δύναται να απαιτήσει από εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος και πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία υπό μορφή διαφορετική από υποκατάστημα, και του οποίου η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, το διορισμό ενός κεντρικού σημείου επαφής στη Δημοκρατία.

(2) Το κεντρικό σημείο επαφής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) διασφαλίζει, για λογαριασμό του αρμόδιου για τον καθορισμό του κεντρικού σημείου επαφής ιδρύματος, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδονται από την αρμόδια Εποπτική Αρχή για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για να διευκολύνει την εποπτεία από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν απαίτησής της.