Αδίκημα παροχής ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή πληροφοριών και ψευδών ή πλαστογραφημένων εγγράφων

68Γ. Σε περίπτωση που πελάτης προσώπου που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, ή πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του πελάτη, ή τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου  67, πάνω στο οποίο το πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες βασίζεται για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας,  εν γνώσει του  παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες για την ταυτότητα  του  πελάτη ή  του τελικού πραγματικού δικαιούχου ή παρουσιάζει ψευδή ή πλαστογραφημένα έγγραφα ταυτότητας, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο  (2)  χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.