Ορισμός συντονιστή σε χρηματοοικονομικό όμιλο

68Δ. [Διαγράφηκε]