Γενεσιουργά αδικήματα

5. Γενεσιουργά αδικήματα είναι:

(α) Τα ποινικά αδικήματα τα τιμωρούμενα με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει το ένα έτος, ως αποτέλεσμα των οποίων προήλθαν έσοδα, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 4.

(β) αδικήματα χρηματοδότησης τρομοκρατίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 των Περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και άλλες διατάξεις) Νόμων του 2001 και 2005, καθώς και η συλλογή χρημάτων για χρηματοδότηση προσώπων ή οργανώσεων που συνδέονται με την τρομοκρατία.

(γ) αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.